Peter Poussenier Bv

Inhoud

Pub PP

Invoerrechten en belastingen

VAT tarieven op producten zijn afhankelijk van het land naar waar geleverd wordt.

 • Oppikken op een van onze locaties
  Lokaal BTW tarief is van toepassing. Wanneer de goederen echter ge-exporteerd worden buiten de EU kan de BTW teruggevorderd worden met een geldig exportbewijs.

 • Verzendingen buiten de EU
  Er wordt geen BTW toegepast bij verzendingen naar een land buiten de Europese Unie. Er kunnen wel echter import heffingen and taxen gevorderd worden door het land naar waar geleverd wordt. Gelieve uzelf correct te informaren bij de locale doane van uw land.

 • Verzendingen naar een andere EU lidstaat
  BTW tarief is afhankelijk van het EU land naar waar verzonden wordt.

  Lijst van standaard BTW tarieven in de EU (last updated as of 1 January 2021):

  Member State Standard VAT rate
  Austria 20%
  Belgium 21%
  Bulgaria 20%
  Cyprus 19%
  Czechia 21%
  Germany 19%
  Denmark 25%
  Estonia 20%
  Greece 24%
  Spain 21%
  Finland 24%
  France 20%
  Croatia 25%
  Hungary 27%
  Ireland 23%
  Italy 22%
  Lithuania 21%
  Luxembourg 17%
  Latvia 21%
  Malta 18%
  Netherlands 21%
  Poland 23%
  Portugal 23%
  Romania 19%
  Sweden 25%
  Slovenia 22%
  Slovakia 20%

Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Peter Poussenier Bv
Contactgegevens: Lange Herentalsestraat 8, 2018 Antwerp
Telefoon: +32(0)3 226 28 98
E-mail: info@poussenier.com
Ondernemingsnummer: BE-0462.625.761
RPR: Antwerpen (Oprichting bij Rechtbank van Koophandel Mechelen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Peter Poussenier BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Peter Poussenier BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Peter Poussenier BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Peter Poussenier BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Peter Poussenier BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd. EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

Doordat alle bestellingen op maat gemaakt worden en de diamanten, edelmetalen of andere grondstoffen door ons pas aangekocht worden bij onze leverancier vanaf u een order plaatst, zijn aankopen niet retourneerbaar. Eventuele opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen, typefouten, wijzigingen van valuta- en edelmetaalkoersen en van de vraag en het aanbod op de diamantmarkt. Eventueel geleverde diamanten zijn (afkomstig) gekocht van legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij financieringsconflicten, in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en overeenkomstige nationale wetten (waar de factuur wordt gegenereerd). De verkoper garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn en bevestigt de naleving van de WDC SoW-richtlijnen. De verkoper garandeert dit op basis van de gegevens die (mondeling of schriftelijk) door de diamantleverancier werden meegedeeld. Geleverde edelstenen kunnen behandeld zijn door middel van traditionele methoden. De afbeeldingen en opgegeven waarden zijn enkel indicatief en kunnen licht afwijken van de feitelijke artikelen waarop eventuele transacties of verkoopshandelingen betrekking hebben en vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

De goederen blijven onze uitsluitende eigendom zolang alle rekeningen en facturen niet integraal betaald zijn. De goederen reizen op risico van de klant en dit vanaf de verzending of afgifte uit onze lokalen tenzij anders afgesproken om verzekerd te verzenden via een gespecialiseerde verzender. Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever verricht. Verzekering dient door de opdrachtgever te geschieden. Ondertekenaar stelt zich persoonlijk en onverdeeld borg voor alle saldo's of schade voortvloeiend uit deze overeenkomst. De overeengekomen levertermijnen en prijzen zijn slechts indicatief en niet bindend. Bij annulatie van de bestelling is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen van ten minste 30% van het bestelde bedrag. Door in ontvangstname van dit bewijs verklaart de opdrachtgever of de klant zich met het bovenstaande akkoord. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd.

EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Privacyverklaring

Privacy Beleid

Peter Poussenier Bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op het e-mail adres info@poussenier.com of neem contact op via onze contactpagina.

Verwerkingsdoeleinden Peter Poussenier Bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@poussenier.com;

Direct marketing De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, en ‘Third Party cookies’ van Google Analytics om statistieken van onze website bij te houden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Servicevoorwaarden

Deze website is eigendom van Peter Poussenier Bv
Contactgegevens: Lange Herentalsestraat 8, 2018 Antwerp
Telefoon: +32(0)3 226 28 98
E-mail: info@poussenier.com
Ondernemingsnummer: BE-0462.625.761
RPR: Antwerpen (Oprichting bij Rechtbank van Koophandel Mechelen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Peter Poussenier BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Peter Poussenier BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Peter Poussenier BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Peter Poussenier BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Peter Poussenier BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd. EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

Doordat alle bestellingen op maat gemaakt worden en de diamanten, edelmetalen of andere grondstoffen door ons pas aangekocht worden bij onze leverancier vanaf u een order plaatst, zijn aankopen niet retourneerbaar. Eventuele opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen, typefouten, wijzigingen van valuta- en edelmetaalkoersen en van de vraag en het aanbod op de diamantmarkt. Eventueel geleverde diamanten zijn (afkomstig) gekocht van legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij financieringsconflicten, in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en overeenkomstige nationale wetten (waar de factuur wordt gegenereerd). De verkoper garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn en bevestigt de naleving van de WDC SoW-richtlijnen. De verkoper garandeert dit op basis van de gegevens die (mondeling of schriftelijk) door de diamantleverancier werden meegedeeld. Geleverde edelstenen kunnen behandeld zijn door middel van traditionele methoden. De afbeeldingen en opgegeven waarden zijn enkel indicatief en kunnen licht afwijken van de feitelijke artikelen waarop eventuele transacties of verkoopshandelingen betrekking hebben en vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

De goederen blijven onze uitsluitende eigendom zolang alle rekeningen en facturen niet integraal betaald zijn. De goederen reizen op risico van de klant en dit vanaf de verzending of afgifte uit onze lokalen tenzij anders afgesproken om verzekerd te verzenden via een gespecialiseerde verzender. Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever verricht. Verzekering dient door de opdrachtgever te geschieden. Ondertekenaar stelt zich persoonlijk en onverdeeld borg voor alle saldo's of schade voortvloeiend uit deze overeenkomst. De overeengekomen levertermijnen en prijzen zijn slechts indicatief en niet bindend. Bij annulatie van de bestelling is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen van ten minste 30% van het bestelde bedrag. Door in ontvangstname van dit bewijs verklaart de opdrachtgever of de klant zich met het bovenstaande akkoord. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd.

EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Privacyverklaring

Privacy Beleid

Peter Poussenier Bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op het e-mail adres info@poussenier.com of neem contact op via onze contactpagina.

Verwerkingsdoeleinden Peter Poussenier Bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@poussenier.com;

Direct marketing De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, en ‘Third Party cookies’ van Google Analytics om statistieken van onze website bij te houden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Polsmaat

Hoe meet je jouw polsmaat?

Jouw polsmaat is kleiner dan jouw armbandmaat: voor jouw armbandmaat voeg je een aantal centimeters bij jouw polsmaat toe.

Voorkeur Voeg toe aan maat
Strak 1.5cm
Medium los 2 cm
Los 3 cm

.

Jouw armband zit het meest comfortabel als die 2½ cm ruimer is dan jouw polsomvang. Meet de omtrek van jouw pols (net boven de knokkel vanaf de vingers gezien) en tel daar 2½ cm bij op.

Als voorbeeld:

 • Jouw polsomtrek (net boven de knokkel vanaf de vingers gezien) = 16,5 cm.
 • Tel daar dan 2.5 cm bij.
 • Jouw armbandmaat is 19 cm.

Het opmeten van jouw polsmaat Het vaststellen van jouw polsmaat kan eenvoudig met een touwtje of een meetlint. Je kan een meetlint om je pols wikkelen op het polsbot, niet te strak maar wel rondom aansluitend. Noteer vervolgens de maat op het meetlint. Bij gebrek aan een meetlint, wikkel je een touwtje op dezelfde wijze om je pols. Zet een markering op het touwtje waar het touwtje je pols volledig heeft omringd. Leg het touwtje vervolgens langs een meetlat en stel de maat vast.

Je kan natuurlijk ook een goed passende armband opmeten en deze lengte aanhouden.

Ringmaat

Hoe meet je jouw ringmaat?

Print de pagina "Ringmaat Gids Poussenier" (PDF format) van onderstaande link uit en controleer de schaal.

 • kijk bij de printerinstellingen of de optie “Aanpassen aan pagina” niet aangevinkt staat
 • print de pagina en meet na of de onderstaande balk exact 3cm meet
 • als de balk niet precies 1 inch of 30mm is, controleer dan de printerinstellingen
 • de omtrek van een vinger is erg veranderlijk. Meet daarom uw vinger als hij op zijn breedst is,op het einde van de dag. Vermijd ook de maat te nemen als u koude handen heeft.
 • vul altijd de omtrek in millimeters in als u informatie aanvraagt over een ring via onze website

Download PDF: [Ringmaat Gids Poussenier.pdf]()

Reeds meer dan 25 jaar

Peter Poussenier Bvba is geregistreerd als diamantfirma bij AWDC onder het nummer 9717. De woorden "diamant" en "edelsteen" impliceren natuurlijke oorsprong. Wij verkopen geen 'synthetische', 'laboratory-grown' of 'in het laboratorium gemaakte' producten, en we vermijden de termen 'echt' en 'authentiek' bij het beschrijven van dergelijke door de mens gemaakte producten. Reeds meer dan 25 jaar werken wij met de meest gereputeerde diamantlabo's GIA, HRD en IGI.

AWDC Registration

Prijzen

Op onze site komt u geen prijzen tegen. De reden hiervan is dat de edelmetaalprijzen schommelen en er vele variaties mogelijk zijn. De juwelen worden op maat gemaakt, dit geldt ook voor de prijzen.

Zo kunnen de legeringen verschillen afhankelijk van het te maken juweel: platina, geel-, wit-, rood-, rosé -goud. Ook de diamanten kan u kiezen in de door u gewenste kwaliteit. Hierdoor kan al aan uw wensen voldaan worden, van budgetvriendelijk tot zeer exclusief. Prijzen worden uiteraard ook bepaalt door de dikte, dus het gewicht van de ringen. Ook hier zijn bij ons veel mogelijkheden, ringen die zwaar zijn uitgevoerd kunnen meestal ook weer in een lichtere uitvoering gemaakt worden waardoor de prijs dan ook een stuk lager wordt. Het moet technisch natuurlijk wel mogelijk zijn en de kwaliteit mag er niet op achteruit gaan, daar staan wij borg voor. Als u prijzen vergelijkt, ga dan vooral geen appels met peren vergelijken!

Informeer gerust naar de legering, het gewicht of zuiverheid van de stenen. U kan dit via deze website, telefonisch of nog beter, door eens langs te komen. U bent meer dan welkom.

Een juweel bij ons kopen

Als u op zoek bent naar een bijzonder juweel zoals bijvoorbeeld een verlovingsring dan kan u vooraf aan uw bezoek aan ons atelier best een selectie maken op onze site. U kan het model waarover u informatie wenst toevoegen aan het infomandje het welke u kan doorsturen zonder enige verplichting. U kan ons tijdens onze openingsuren ook gewoon bellen natuurlijk. Op die manier kunnen wij uw bezoek voorbereiden en eventueel de diamant die nodig is om uw juweel te vervaardigen al selecteren.

U kan ook zelf een schets of ontwerp aanreiken. Uw creatie wordt dan met de goudsmeden besproken waarna er - weer geheel vrijblijvend - een prijs wordt opgemaakt.

Uw oude juwelen kan u laten verwerken tot iets nieuws. Inspiratie hiervoor vindt u in overvloed in onze catalogus op deze site.

Ontstaan en visie

Na zijn studies belandde Peter Poussenier, na wat omwegen, op tweeëntwintigjarige leeftijd in de wereld van edelstenen en luxejuwelen. Begin jaren negentig groeide de Spaanse economie en leek de samenwerking met een Spaanse fabrikant van gouden diamantjuwelen opportuun. Peter bouwde in de Benelux een eigen cliënteel op van juweliers en verwierf naast productkennis ook een gevoel voor de markt. Gewapend met deze ervaring besloot hij na enkele jaren de overstap naar productie te wagen. Aanvankelijk wierf hij een ontwerpster van de Antwerpse Academie aan en experimenteerde hij met zilver. Na twee jaar stapte hij over op goud en platina, ondersteund door ervaren en technisch opgeleide goudsmeden.

Eerst werd er veel aandacht besteed aan de uitbouw van een efficiënt, geoptimaliseerd productieproces van in serie gemaakte juwelen. Hieraan zijn echter bepaalde nadelen verbonden:

° men is gedwongen om grotere hoeveelheden te produceren ° het niveau van afwerking is niet altijd even hoog als bij handwerk ° het productieproces blijven beheren en verfijnen is tijdrovend, stresserend en gaat dikwijls ten koste van de creativiteit ° door het repetitieve karakter van serie-productie is het menselijk gezien niet zo verijkend wanneer men niet bij het ganse maar slechts bij een klein deel van de creatie betrokken wordt

Om het met de woorden van Wouter Deprez in De Standaard te zeggen: "Mensen die een ambacht beheersen, hebben minder last van depressie. De handelingen van hun ambacht fungeren als rituelen die hun leven structureren. Ambachtsmensen hebben een gevoel van meesterschap over één domein van het leven, en dat wapent hen bij tegenslagen in de rest van het leven."

Uiteindelijk hebben we dus resoluut voor ambachtelijk handwerk gekozen, met een belangrijke focus op haute joaillerie. Onze goudsmeden krijgen de tijd om hun ziel te leggen in een juweel. Het is uiteindelijk hun vaardigheid en ervaring die van een object een uniek kunstwerk maakt. Atelier Peter Poussenier is dus langzaam geëvolueerd en neemt nu de niche in tussen de enerzijds vaak te dure juwelen van luxemerken of artistieke, trendgevoelige ontwerpers en anderzijds het overaanbod aan in serie geproduceerde juwelen.

Niet toevallig in het hart van de diamantwijk

Door de ideale ligging van onze winkels in de Hoveniersstraat en de Lange Herentalsestraat 8 te Antwerpen, zijn we niet gebonden aan een gelimiteerde voorraad. Ons aanbod in stenen is zo groot als de Antwerpse diamant markt zelf! Die was in 2014 nog goed voor een omzet van 52 miljard euro en 32.600 directe en indirecte jobs.Omdat we rechtstreeks kunnen inspelen op verschuivingen binnen deze gigantische markt, wordt het mogelijk om een scherpe prijszetting te hanteren.

Onze troeven worden niet alleen aangevuld door de mogelijkheden om een competitieve prijszetting te hanteren maar ook door de enorme know-how die schuilt binnen de Antwerpse diamantwijk.

° Het slijpen van diamant is een ware ambacht. Door de lange traditie van Antwerpen als diamantstad is het niet uitzonderlijk dat het slijpwerk uit Antwerpen superieur is in vergelijking met dat uit lageloonlanden. ° Door de jaren heen hebben we sterke relaties uitgebouwd met onze leveranciers waardoor we de kwaliteit en herkomst van onze diamanten kunnen garanderen. Drie instituten; de Hoge Raad voor Diamant (HRD), het International Gemological Institute (IGI) en het Amerikaanse Gemological Institute of America (GIA), zijn verantwoordelijk voor het opmaken van certificaten die bij diamanten horen. Ze hebben alle drie hun kantoren in Antwerpen. Al onze leveranciers garanderen ons dat de stenen uit conflict-vrije gebieden komen via het Kimberley-certificaat.

° Het verwerken van exclusievere diamanten in juwelen gebeurt door onze gespecialiseerde goudsmeden, diamantzetters, graveurs, polisseurs.

° De Belgische douane en alle grote verzenders hebben hier een gespecialiseerd kantoor waardoor waardegoederen in alle veiligheid kunnen verzonden worden.

Onze winkels zijn makkelijk bereikbaar. We bevinden ons van ° het monumentale Antwerpse Centraal Station op 5 minuten ° de luchthaven van Deurne op 15 minuten ° de luchthaven van Zaventem op 30 min. (Brussel) of Charleroi (Brussel-Zuid) op 1u15.

Wie zijn we

In het hart van de diamantwijk zijn wij gespecialiseerd in handgemaakte diamant juwelen op uw maat. Ons gamma is onbeperkt, van tijdloze klassiekers tot zelf ontworpen stukken, alles is mogelijk!

Naast het produceren van juwelen in het atelier, bieden we ook losse diamanten en een reeks diensten aan.

° Het aankopen van oud goud of oude diamanten.

° Gratis taxatie van diamanten. Vaak zal de kwaliteit van een diamant enkel beoordeeld kunnen worden als men de losse steen kan bestuderen en evalueren. Indien nodig zal onze zetter de steen op een veilige manier uit de zetting verwijderen. Als het om een oudere steen gaat, kunnen we u adviseren hoe de steen het best kan herslepen worden tot hedendaagse normen.

° We werken in een veilige en discrete omgeving. Als u even door de Hoveniersstraat loopt zal u merken dat die een unieke en multiculturele sfeer uitstraalt.

° We geloven in een langdurige en positieve koper-verkoper relatie, die enkel versterkt kan worden door een goede dienst na verkoop.