Peter Poussenier Bv

Inhoud

Algemene Voorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze website is eigendom van Peter Poussenier Bv
Contactgegevens: Lange Herentalsestraat 8, 2018 Antwerp
Telefoon: +32(0)3 226 28 98
E-mail: info@poussenier.com
Ondernemingsnummer: BE-0462.625.761
RPR: Antwerpen (Oprichting bij Rechtbank van Koophandel Mechelen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Peter Poussenier BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Peter Poussenier BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Peter Poussenier BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Peter Poussenier BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Peter Poussenier BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd. EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

Doordat alle bestellingen op maat gemaakt worden en de diamanten, edelmetalen of andere grondstoffen door ons pas aangekocht worden bij onze leverancier vanaf u een order plaatst, zijn aankopen niet retourneerbaar. Eventuele opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen, typefouten, wijzigingen van valuta- en edelmetaalkoersen en van de vraag en het aanbod op de diamantmarkt. Eventueel geleverde diamanten zijn (afkomstig) gekocht van legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij financieringsconflicten, in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en overeenkomstige nationale wetten (waar de factuur wordt gegenereerd). De verkoper garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn en bevestigt de naleving van de WDC SoW-richtlijnen. De verkoper garandeert dit op basis van de gegevens die (mondeling of schriftelijk) door de diamantleverancier werden meegedeeld. Geleverde edelstenen kunnen behandeld zijn door middel van traditionele methoden. De afbeeldingen en opgegeven waarden zijn enkel indicatief en kunnen licht afwijken van de feitelijke artikelen waarop eventuele transacties of verkoopshandelingen betrekking hebben en vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

De goederen blijven onze uitsluitende eigendom zolang alle rekeningen en facturen niet integraal betaald zijn. De goederen reizen op risico van de klant en dit vanaf de verzending of afgifte uit onze lokalen tenzij anders afgesproken om verzekerd te verzenden via een gespecialiseerde verzender. Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever verricht. Verzekering dient door de opdrachtgever te geschieden. Ondertekenaar stelt zich persoonlijk en onverdeeld borg voor alle saldo's of schade voortvloeiend uit deze overeenkomst. De overeengekomen levertermijnen en prijzen zijn slechts indicatief en niet bindend. Bij annulatie van de bestelling is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen van ten minste 30% van het bestelde bedrag. Door in ontvangstname van dit bewijs verklaart de opdrachtgever of de klant zich met het bovenstaande akkoord. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd.

EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr

Privacyverklaring

Privacy Beleid

Peter Poussenier Bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op het e-mail adres info@poussenier.com of neem contact op via onze contactpagina.

Verwerkingsdoeleinden Peter Poussenier Bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@poussenier.com;

Direct marketing De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, en ‘Third Party cookies’ van Google Analytics om statistieken van onze website bij te houden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.