Peter Poussenier Bv

Inhoud

Consignatievoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar op hogervermeld rekeningnummer. Klachten betreffende levering van goederen en diensten dienen ons toegezonden te zijn per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen of de factuur. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag of bij niet onmiddellijke teruggave van de goederen zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling maandelijks interest opbrengen aan 12% per jaar.Bovendien zal dit bedrag forfaitair worden verhoogd met het economisch verlies (=facturatiebedrag x rotatie x winstmarge x periode + de waardevermindering t.g.v. demodering of uitstalling) met een minimum van 25% van het factuurbedrag met een minimum van 80 euro.

Goederen die in commissie of consignatie gegeven worden, mogen enkel met onze toelating verkocht worden of moeten op ons verzoek onmiddelijk teruggeven worden. Ontvangen betalingen dienen als borgstelling voor de in consignatie gegeven koopwaar en zijn op geen enkele manier een bevestiging van akkoord voor verkoop.